Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.biodekorace.cz, jehož provozovatelkou je Stanislava Srbová, IČ: 75899469, sídlící na adrese Horákov 156, 664 04 Mokrá-Horákov.

Potvrzením a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a je srozuměn s reklamačním řádem a možností odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Obchodní podmínky v aktuálním znění jsou vždy vyvěšené na internetové adrese http://biodekorace.cz/content/3-obchodni-podminky, jejich přečtení a akceptování potvrzuje každý kupující v procesu objednávky a jsou také součástí potvrzovacího e-mailu, který kupující obdrží obratem po odeslání objednávky.

1. Definice pojmů

Prodávající: Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetových stránek a internetového obchodu www.biodekorace.cz je Stanislava Srbová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČ 75899469, místo podnikání Horákov 156, 664 04 Mokrá-Horákov.

Kupující: Kupujícím (spotřebitelem) je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Kupující, který není spotřebitel, tj. osoba, která jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, popř. v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na tyto osoby se obchodní podmínky nevztahují.

Spotřebitelská smlouva: Spotřebitelská smlouva je např. smlouva kupní, smlouva o dílo, popřípadě jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (tj. Kupující - fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti) a na druhé straně Prodávající.

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky v systému e-shopu www.biodekorace.cz. Systém e-shopu zákazníkovi obratem na jím uvedenou e-mailovou adresu zašle potvrzení o přijetí objednávky, její rekapitulaci a také znění obchodních podmínek. Na základě této kupní smlouvy má následně proávající povinnost zboží dodat, pokud nejsou zásoby příslušného zboží vyprodané.

Poznámka kupujícího v objednávkovém formuláři není určena k vyjadřování požadavků kupujícího na jakoukoli změnu či úpravu objednávaného zboží (např. jiná barva či velikost než je v nabídce). Na dostupnost zboží jiných parametrů, než takových, které jsou výslovně uvedeny v e-shopu je možno se prodejce dotázat e-mailem či telefonicky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou obchodní podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku ve výjimečných a odůvodněných případech odmítnout, zejména pokud kupující uvede nepravdivé či nesmyslné kontaktní údaje či zasílací adresu, nebo v případě předchozího opakovaného porušování kupní smlouvy ze strany kupujícího.

Náklady související s použitím komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese Kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy (bez nutnosti udání důvodu) ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží (neplatí pro výjimky uvedené v § 1837 občanského zákoníku - např. u zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím atd.). V této lhůtě je kupující povinen prodávajícímu odeslat oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, za tímto účelem je možno využít našeho formuláře. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující odstoupivší od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen (jakmile mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal) vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu - nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy - peněžní prostředky, které kupující zaplatil za zboží. Prodávající také vrací náklady na dodání (od prodávajícího kupujícímu) v hodnotě nejlevnějšího nabízeného standardního způsobu dodání, tj. 60 Kč. Pro vrácení platby použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení platby za objednávku, pokud kupující v oznámení odstoupení od smlouvy výslovně neurčí jinak. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: .doc, pdf

Při zasílání vráceného zboží na adresu prodávajícího je kupující povinen zásilku zabalit způsobem, která nepovede k jejímu poškození při přepravním procesu (tzn. použití dostatečně pevné krabice, její vystlání materiálem chránícím zboží před nárazy, otřesy a pohybem v krabici atd.).

Kupující, který není spotřebitelem (tj. jedná se o osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), nemůže od kupní smlouvy odstoupit.

4. Charakteristika zboží

Zboží nabízené v e-shopu www.biodekorace.cz zahrnuje přírodní materiály, pomůcky pro kreativní tvorbu, vybrané výtvarné techniky a floristiku. Parametry zboží (rozměry, použití, materiál, velikost balení atd.) jsou popsány v detailech u každé jednotlivé položky, doplněné fotografií zboží a údajem o aktuálně platné ceně, za kterou je možno zboží objednat. Prodávající se snaží na fotografiích zachytit věrnou barevnost zboží, vlivem různé kalibrace monitorů u různých počítačů však může dojít ke drobnému zkreslení barevnosti.

5. Cena zboží

Ceny uvedené u jednotlivách karet zboží v internetovém obchodu www.biodekorace.cz jsou smluvní, konečné a vždy aktuálně platné. Kupní smlouva je uzavírána na ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky. Náklady na dopravu se liší v závislosti na zvoleném způsobu dodání. Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu.

6. Způsob dodání a platby, dodací lhůty

Kupující si může vybrat z několika forem placení a dodání zboží:
1) Zaslání poštou na dobírku: Kupující uhradí objednávku při převzetí zásilky od České pošty. Zboží objednané na dobírku odesílá Prodávající do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky, ve výjimečných případech, kdy Prodávající tuto lhůtu nemůže dodržet (např. z důvodu účasti na kreativní výstavě) informuje prodávající kupujícího o zpoždění odeslání zboží a odešle zboží v nejbližším možném termínu.
2) Platba předem převodem na účet: Po obdržení objednávky od kupujícího prodávající překontroluje dostupné zásoby objednaného zboží a odešle kupujícímu podklady pro provedení platby převodem (číslo účtu, variabilní symbol atd.). Platbu bankovním převodem je kupující povinen provést do 14 dnů od odeslání objednávky. V případě neuhrazení bude objednávka stornována. Po obdržení platby odesílá Prodávající objednané zboží do dvou pracovních dnů od obdržení platby na účet prodávajícího, ve výjimečných případech, kdy Prodávající tuto lhůtu nemůže dodržet (např. z důvodu účasti na kreativní výstavě) informuje prodávající kupujícího o zpoždění odeslání zboží a odešle zboží v nejbližším možném termínu.
3) Osobní předání zboží v Praze (bez poplatku) - Kupující může v objednávce zvolit předání zboží v Praze. Prodávající neprovozuje kamenný obchod ani výdejní místo se stabilní pracovní dobou, předání zboží probíhá na základě konkrétní domluvy na čase a místě předání pověřenou osobou, které vyhovuje oběma stranám. Osobní předání v Praze se uskutečňuje vždy v blízkosti ulice Na Slupi, je možné v předem avizovaných 2-3 pracovních dnech v každém týdnu, v čase, na kterém se dohodne kupující s pověřenou osobou prodávajícího. Pokud prodávající obdrží objednávku do soboty, odešle zboží do Prahy za účelem předání v následujícím pracovním týdnu a kontaktuje kupujícího s podrobnými informacemi ohledně možností předávky.
4) Osobní předání v Brně (bez poplatku) - Tato forma odběru platí výhradně pro objednávky nad 300 Kč, den a čas se určují na základě telefonické domluvy mezi prodávajícím a kupujícím. Předávky se uskutečňují na Hlavním nádraží nebo ve Vaňkovce.

Přehled poplatků spojených s dodáním zboží v závislosti na způsobu dopravy, který kupující zvolí v procesu objednávky:

Způsob zasláníPlatba převodemPlatba na dobírku
Doporučená zásilka - ČR 60 Kč 90 Kč
Balík Do Ruky - ČR 110 Kč 140 Kč
Zásilka na Slovensko 190 Kč 220 Kč


U objednávek zboží v ceně přesahující 1000 Kč je v rámci ČR poštovné zdarma.

7. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji uvedenými Kupujícím je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, popř. IČ/DIČ v případě podnikatelských subjektů a organizací) kupujících jsou použity výhradně pro účely zaslání učiněných objednávek a nejsou v žádném případě poskytovány třetím osobám. Kupující souhlasí s použitím uvedených osobních údajů pro účely realizace oráv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a zavazuje se uvést tyto údaje v pravdivém a aktuálním znění. Kupující má právo po přihlášení svoje osobní údaje upravovat v zákaznické administraci svého uživatelského účtu v e-shopu www.biodekorace.cz. Kupující může kdykoli e-mailem zaslaným na adresu info@biodekorace.cz požádat o vymazání svých osobních údajů. Kupující (nebo kterýkoli jednotlivec) má možnost požádat prodávajícího o zařazení své e-mailové adresy do seznamu příjemců obchodních sdělení a aktuálních informací prodávajícího. Zároveň má kdykoli možnost zažádat na e-mailové adrese info@biodekorace.cz o vymazání z tohoto seznamu a ukončení dostávání informací od prodávajícího.

8. Práva z vadného plnění

Prodávající má povinnost dodat kupujícímu takové zboží, které má v okamžiku převzetí kupujícím vlastnosti, které si strany ujednaly v kupní smlouvě, hodí se k účelu, který pro jeho používání prodávající uvedl, je dodáno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a vyhovuje případným požadavkům právních předpisů ČR.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí kupujícím, byť by se projevila až později.

V případě, že je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.

V případě, že je vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo z vady je možno uplatnit u prodávajícího zasláním zboží na adresu: Stanislava Srbová, Horákov 156 , 664 04 Mokrá. Při zasílání zboží na adresu prodávajícího je kupující povinen zásilku zabalit způsobem, která nepovede k jejímu poškození při přepravním procesu (tzn. použití dostatečně pevné krabice, její vystlání materiálem chránícím zboží před nárazy, otřesy a pohybem v krabici atd.).

9. Závěrečné ujednání

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014. Jejich znění je prodávající oprávněn změnit, v takovém případě dnem změny obchodních podmínek přestává platit starší znění a nabývá účinnosti znení aktualizované.


AKTUALITY


KDE NÁS UVIDÍTE

akce chystané na jaro 2018

Tvořivá Olomouc
10.-11. března, SŠ polytechnická - technologická hala, Rooseveltova 79, Olomouc

Výstava kreativity v Praze-Dubči
16.-18. března 2018, náš stánek s workshopem se nachází v Sokolovně

Kreativ Soběslav
23.-24. března, Kulturní dům Soběslav